اعضای موسس

اعضای گروه تحقیقات سلامت در بلایا و فوریت ها


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت اجرایی - علمی

رتبه علمی- محل خدمت

سیستم

1-   

آقای دکتر حمید خانکه

مدیر گروه سلامت در بلایای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رئیس دبیرخانه کارگروه بهداشت و روان در حوادث غیر مترقبه

مدرس دانشگاه کارولینسکای سوئد

( Hamid.khankeh@ki.se)

هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

PhD-Post Doc

پاره وقت

2-    

اقای مهندس عروجی

مدیر کل ستاد حوادث بحران استان

Moroji@ut.ac.ir

استانداری قم

پاره وقت

3-    

آقای دکتر محمد گلفشان

رئیس جمعیت هلا احمر استان

Dr.golfeshan@chmail.ir

MD-هلال احمر استان

پاره وقت

4-    

آقای دکتر مهرزاد کیانی

دانشیار گروه اخلاق پزشکی

kiani1341@yahoo.com

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

پاره وقت

5-    

آقای دکترغلام رضا شریفی راد

رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم

sharifirad@hlth.mui.ac.ir

هیئت علمی

تمام وقت

6-

آقای دکتر کوهپایی

استادیار دانشکده  بهداشت

Koohpaei19@yahoo.com

هیئت علمی-PhD

تمام وقت

7-    

آقای دکتر محمد حضوری

استادیار دانشکده بهداشت

mhozoori@gmail.com

هیئت علمی-PhD

تمام وقت

8-    

اقای دکتر محمد حسین عبدالمحمدی

رئیس اداره تخقیقات و فناوری معاونت پژوهشی علوم پزشکی قم

Mh.abdolmohammadi@gmail.com

هیئت علمی-PhD

تمام وقت

9-    

آقای مهندس بابک فرزین

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا-علوم بهزیستی

Bfarzinnia@yahoo.com

هیئت علمی- PhD candidate

پاره وقت

10-

آقای سیامک محبی

استادیار دانشکده  بهداشت

mohebisiamak@yahoo.com

هیئت علمی- PhD

تمام وقت

11-   

آقای دکتر عباس ذاکریان

عضو محترم شورای شهر

Dr.a.zakerian@gmail.com

شهرداری قم

MD

پاره وقت

12-   

اقای مهندس اصفانیان مقدم

معاون خدمات شهری شهرداری قم

 

شهرداری قم

پاره وقت

13- 

دکتر رضا شیروانی

متخصص طب اورژانس

Rshirvani.md@gmail.com

بیمارستان

تمام وقت

14- 

اقای مهندس حقیقت

معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده لارستان

gholamali.haghighat@yahoo.com

مدرس ومحقق  دانشگاه

پاره وقت

15-   

آقای دکتر باقری

مدیر اورژانس و فوریت های استان قم

mbagheri@muq.ac.ir

مرکز اورژانس

MD

پاره وقت

16- 

آقای دکتر عباس تقی زاده

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا تهران

عضو هیئت مدرسی شهرداری تهران

مدیر گروه سلامت مرکز آموزش عالی شهرداری تهران

ostadtaghizadeh@gmail.com

MD-MPH

PhD candidate

پاره وقت

17- 

اقای مهندس یدالله غفوری

دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت-تهران

yghafuri@yahoo.com

مرکز بهداشت استان

PhD candidate

پاره وقت

18- 

اقای سورانی

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا-ایران

mohammad.sorani@gmail.com

اورژانس

PhD candidate

پاره وقت

19- 

اقای محمد بطحایی

دانشجوی دکترای تخصصی سلامت در بلایا-ایران

sabathaei@gmail.com

بیمارستان

PhD candidate

پاره وقت

20-   

خانم پاکیزه منتظری

کارشناس هیئت امنای دانشگاه

pmontazeri@muq.ac.ir

حوزه ریاست دانشگاه

پاره وقت

21- 

دکترمجید محمدیان

مسئول راه اندازی گروه سلامت در بلایای معاونت پژوهشی

Drmajid@muq.ac.ir

معاونت پژوهشی

MD-MPH

تمام وقت

22- 

خانم طاهره صادقی یکتا

کارشناس پژوهش

s.yekta1363@yahoo.com

معاونت پژوهشی

تمام وقت