اولویت های کمیته تخصصی بهداشت محیط

 

اولویت های تحقیقاتی کمیته تخصصی بهداشت

 


1- تدوین نقشه بیماریهای منتقله توسط بند پایان در زمان سیل و زلزله با استفاده از سیستم جغرافیایی GIS
2- بررسی گونه های صحرایی مخزن بیماریها و راهکارهای کنترلی در زمان بلایا
3- بررسی و مطالعه مدیریت پسمانددر شرایط اضطرار و ارائه راهکارهای لازم در شهر قم
4- بررسی اثربخشی استقرار برنامه نظام مراقبت بلایا در افزایش میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد خانوارهای شهری در سطح مراکز بهداشتی درمانی استان قم
5- بررسی وضعیت ایمنی غیر سازه ای مراکز بهداشتی درمانی در برابر بلایا
6- ارزیابی اثرات بهداشتی (مرگ‌ و میر و بیماریهای ناشی از بیماری‌های قلبی-عروقی و تنفسی) منتسب به دو آلاینده‌ PM10 وPM2.5 مربوط به ذرات معلق ناشی از ریزگردها در وضعیت‌های شرایط اضطرار استان قم
7- بررسی ایمنی محیط های بازی کودکان پارک های شهری در شهر قم
8- بررسی وضعیت بهداشتی و ایمنی مهدکودک های شهر قم
9-بررسی تاثیر طرح تفکیک ازمبدا پسماندهای شهری در کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از بلایا